Kjøpsbetingelser

Salgsbetingelser for kjøp av varer over internett

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.las1.no. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsaklig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt sørskilt avtalte vilkår. Ved eventuell strid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger:

LÅS1 Sikkerhet AS org.nr 916 970 897

Boecks gate 1 1473 Lørenskog

Tlf 41 70 00 00 post@las1.no

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke er informert om skal ikke belastes kjøper.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til selger.

Avtalen er likevel ikke bindende dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde innsett at det forelå en feil.

5. Betaling

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpssummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling mot faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøper har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selger levere varen til kjøper uten unødig opphold. Varen skal leveres hos kjøper dersom annet ikke er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når h*n har fått varen levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre varen er unntatt fra angrerett, kan kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Er varen produser spesielt for deg må kostnader til faktisk arbeide og medgåtte deler dekkes. Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses som overholdt dersom melding er sendt ut før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angrerettskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av de 12 månedene, utløper angrefrisen 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker kostnader ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøpers bruk av angrerett.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for redusert verdi på varen.

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selger fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til varen er mottatt i retur fra kjøper.

 

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse eller heve avtalen med selger. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig.

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selger oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper allikevel kreve oppfyllelse. Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om h*n venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet skal kjøper oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen kan kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøper har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 10. Mangler ved varen – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at det ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at h*n vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2.mnd fra mangelen ble oppdaget, eller burde bli oppdaget. Reklamasjon skal skje senest 2 år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kap 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selger.

Reklamasjon til selger bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøper kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selger urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kap. 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom h*n venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøpers side. Selger kan ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppsyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling / inkassogebyr

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso og kjøper holdes da ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utlegg for å levere varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøper rettigheter i tillegg til de kjøper allerede har etter ufravikelig lov. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Selger er ansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen eller i lovbestemt tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.